Sports - Week of Nov 17th 2014

Monday:

Hockey results v Kilkeel

Under 15s won 4-0
Under 13s drew 1-1